زبان بلاروسی

bel-mova-u

زبان بلاروسی (беларуская мова) یکی از دو زبان رسمی کشور بلاروس (به همراه روسی) است. زبان بلاروسی هم مانند زبان روسی با خط سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود. بلاروسی به همراه زبان‌های روسی و اوکراینی گروه زبان‌های اسلاوی شرقی تعلق دارد. استرس در کلمات همانند روسی متحرک است.

حروف (نویسه ها) [ویرایش]

الفبای بلاروسی
بزرگ نام IPA
А а а /a/ /a/
Б б бэ /be/ /b/
В в вэ /ve/ /v/
Г г гэ /ɣe/ /ɣ/
Д д дэ /de/ /d/
Е е е /je/ /je, /ʲe/
Ё ё ё /jo/ /jo/, /ʲo/
Ж ж жэ /ʒe/ /ʒ/
З з зэ /ze/ /z/
І і і /i/ /i/, /ʲi/, /ji/
Й й і нескладовае /j/
К к ка /ka/ /k/
Л л эл /el/ /l/
М м эм /em/ /m/
Н н эн /en/ /n/
О о о /o/ /o/
П п пэ /pe/ /p/
Р р эр /er/ /r/
С с эс /es/ /s/
Т т тэ /te/ /t/
У у у /u/ /u/
Ў ў у нескладовае /
у кароткае
/u ɲeskladoˈvaje/
/u kaˈrotkaje/
/w/
Ф ф эф /ef/ /f/
Х х ха /xa/ /x/
Ц ц цэ /tse/ /ts/
Ч ч чэ /tʃe/ /tʃ/
Ш ш ша /ʃa/ /ʃ/
Ы ы ы /ɨ/ /ɪ/
Ь ь мяккі знак
/ˈmʲakkʲi znak/
/ʲ/
Э э э /e/ /e/
Ю ю ю /ju/ /ju/, /ʲu/
Я я я /ja/ /ja/, /ʲa/
апостраф
/aˈpostrаf/

 

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *