سرود ملی بلاروس

سرود ملی بلاروس

سرود ملی بلاروس
سرود ملی بلاروس

«ما بلاروسی‌ها» نام سرود ملی کشور بلاروس است.

بلاروسی تلفظ برگردان فارسی
Мы, беларусы – мірныя людзі,Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.Прыпеў:
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!
(تکرار دو جمله آخر)Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!Прыпеў

Дружба народаў – сіла народаў —
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Прыпеў

My, biełarusy – mirnyja ludzi,Sercam addanyja rodnaj ziamli.
Ščyra siabrujem, siły hartujem
My ŭ pracavitaj, volnaj siamji.Prypieŭ:
Słaŭsia ziamli naša śvietłaje imia,
Słaŭsia, narodaŭ braterski sajuz!
Naša lubimaja maci-Radzima,
Viečna žyvi i kvitniej, Biełaruś!
(تکرار دو جمله آخر)Razam z bratami mužna viakami
My baranili rodny paroh,
Ŭ bitvach za volu, bitvach za dolu
Svoj zdabyvali ściah pieramoh!Prypieŭ

Družba narodaŭ – siła narodaŭ —
Naš zapavietny, soniečny šlach.
Horda ž uźvisia ŭ jasnyja vysi,
Ściah pieramožny – radaści ściah!

Prypieŭ

ما بلاروسی‌ها مردمی آشتی‌خواه هستیمدل خود را یکدله به میهنمان سپرده‌ایم
دوستانی وفاداریم که
در خانواده‌ای پرکار و مستقل رشد و نمو می‌کنیم.ترجیع‌بند:درود بر نام خجسته میهن ما!
درود بر یک‌پارچگی برادرانه مردمان!
ای مام میهن گرامی ما
دیر زی و شکوفا زی، ای بلاروس
(تکرار دو جمله آخر)همراه برادرانمان، سده‌های پیاپی
دلاورانه از آستانه مرز و بوم‌مان دفاع کردیم
در نبردهای آزادی، نبردهای سرنوشت،
درفش و پیروزی خود را به‌دست آورده‌ایم

ترجیع‌بند

دوستی مردمان، نیرومندی مردمان است
و این، راه مقدس خورشیدنشان ما است
ای پرچم آفتاب، پرچم پیروزی،
سرفرازانه در آبی صاف آسمان‌ها به اهتزاز درآی!

ترجیع‌بند

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *