سفارتخانه های بلاروس در کشورهای مختلف

آدرس  تلفن و ایمیل سفارتخانه های کشور بلاروس در کشورهای مختلف به قرار زیر است:

Embassy of Armenia
ul. Kirova, 17, Minsk 220004
Tel. (+375 -/0/17/) 227-5153, 250-6560, 222-3072
Fax. (+375 -/0/17/) 227-5153

Embassy of Bulgaria
Svoboda Sq., 11, 1st floor, Minsk 220030
Tel. (+375 -/0/17/) 206-6558
Fax. (+375 -/0/17/) 206-6559

Embassy of China
ul. Berestyanskaya, 22, Minsk 220071
Tel. (+375 -/0/17/) 285-3682, 285-3683, 285-3684, 284-3685
Fax. (+375 -/0/17/) 285-3683

Embassy of Cuba
ul. Krasnozvezdnaya, 13, Minsk 220030
Tel. (+375 -/0/17/) 220-0383, 210-4215
Fax. (+375 -/0/17/) 220-2345

Embassy of the Czech Republic
Muzykalny Per., 1/2, Minsk 220030
Tel. (+375 -/0/17/) 226-5243
Fax. (+375 -/0/17/) 211-0137

Embassy of France
Svoboda Sq., 11, Minsk 220030
Tel. (+375 -/0/17/) 210-2868
Fax. (+375 -/0/17/) 210-2548

Embassy of Germany
ul. Zakharova, 26, Minsk 220034
Tel. (+375 -/0/17/) 288-1752, 288-3357, 284-7203, 284-4217
Fax. (+375 -/0/17/) 236-8552

Embassy of Greece
“Oktyabrskaya” Hotel, suite 515
ul. Engelsa, 13 , Minsk 220030
Tel. (+375 -/0/17/) 227-2760, 227-4036
Fax. (+375 -/0/17/) 226-0805

Embassy of India
ul. Koltsova, 4, bld. 4, Minsk 220090
Tel. (+375 -/0/17/) 262-9970, 262-9399, 262-7739
Fax. (+375 -/0/17/) 288-4799

Embassy of Iran
ul. Suvorova, 2, Minsk 220049
Tel. (+375 -/0/17/) 207-6699, 266-5097
Fax. (+375 -/0/17/) 207-6199

Embassy of Iraq
Smorgonski Trakt, 685, Minsk 220053
Tel. (+375 -/0/17/) 288-2599, 288-2499, 288-2899
Fax. (+375 -/0/17/) 288-1899

Embassy of the State of Israel
Partizansky Ave, 6A, Minsk 220033
Tel. (+375 -/0/17/) 230-4444, 230-4298, 230-3479, 230-4381
Fax. (+375 -/0/17/) 210-5270

Embassy of Italy
ul. Karl Marx, 37, Minsk 220030
Tel. (+375 -/0/17/) 229-2969, 229-2001, 229-2022, 229-2004
Fax. (+375 -/0/17/) 234-3046

Embassy of Japan
Masherova, Ave, 23, bld. 1, 8th floor, Minsk 220004
Tel. (+375 -/0/17/) 223-6037, 223-6233, 223-4481
Fax. (+375 -/0/17/) 210-4180

Embassy of Kazakhstan
ul. Kuibysheva, 12, Minsk 220029
Tel. (+375 -/0/17/) 288-1026, 284-4810
Fax. (+375 -/0/17/) 234-9650

Embassy of Kyrgyzstan
ul. Starovilenskaya, 57, Minsk 220002
Tel. (+375 -/0/17/) 234-9117, 234-9103, 234-4038
Fax. (+375 -/0/17/) 234-1602

Embassy of Latvia
ul. Doroshevicha, 6A, Minsk 220013
Tel. (+375 -/0/17/) 284-9393, 284-7475, 284-7277
Fax. (+375 -/0/17/) 284-7334

Embassy of Libya
ul. Nezhdanovoi, 41, Minsk 220041
Tel. (+375 -/0/17/) 268-6601
Fax. (+375 -/0/17/) 234-7088

Embassy of Lithuania
ul. Zakharova, 68, Minsk 220088
Tel. (+375 -/0/17/) 285-2448, 285-2449
Fax. (+375 -/0/17/) 285-3337, 285-3174

Embassy of Moldova
ul. Belorusskaya, 2, Minsk 220030
Tel. (+375 -/0/17/) 289-1441, 289-1117, 289-1589
Fax. (+375 -/0/17/) 289-1147

Embassy of Palestine
Skoryny Ave, 31, suite 8, Minsk
Tel. (+375 -/0/17/) 236-6508
Fax. (+375 -/0/17/) 285-3126

Embassy of Poland
ul. Rumiantseva, 6, Minsk 220034
Tel. (+375 -/0/17/) 288-2313, 288-2114, 288-2321, 288-2160
Fax. (+375 -/0/17/) 236-4992

Embassy of Romania
per. Moskovina,4 , Minsk 220035
Tel. (+375 -/0/17/) 223-7726, 223-8097
Fax. (+375 -/0/17/) 210-4085

Embassy of Russia
ul. Starovilenskaya, 48, Minsk 220002
Tel. (+375 -/0/17/) 234-5497, 234-6356, 250-3666, 250-3665
Fax. (+375 -/0/17/) 250-3664

Embassy of Serbia and Chernogoria
ul. Surganova, 28a, Minsk 220012
Tel. (+375 -/0/17/) 239-3990
Fax. (+375 -/0/17/) 232-5154

Embassy of Slovakia
ul. Volodarskogo, 6, Minsk 220050
Tel. (+375 -/0/17/) 206-5778
Fax. (+375 -/0/17/) 206-5776

Embassy of Tadzhikistan
ul. Kirova, 17, Minsk 220050
Tel. (+375 -/0/17/) 227-7613, 222-3798
Fax. (+375 -/0/17/) 227-7613

Embassy of Turkey
ul. Volodarskogo, 6, 4th floor, Minsk 220050
Tel. (+375 -/0/17/) 227-1383, 227-0657
Fax. (+375 -/0/17/) 227-2746

Embassy of Turkmenistan
ul. Kirova, 17, Minsk 220050
Tel. (+375 -/0/17/) 222-3427, 222-3367
Fax. (+375 -/0/17/) 222-3367

Embassy of Ukraine
ul. Starovilenskaya, 51, Minsk 220002
Tel. (+375 -/0/17/) 283-1990, 283-1958
Fax. (+375 -/0/17/) 283-1980

Embassy of the USA
ul. Starovilenskaya, 46, Minsk 220002
Tel. (+375 -/0/17/) 210-1283, 234-7761, 226-1601
Fax. (+375 -/0/17/) 234-7853

Embassy of the United Kingdom
ul. Karl Marx, 37, Minsk 220030
Tel. (+375 -/0/17/) 210-5920
Fax. (+375 -/0/17/) 229-2306

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *