ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان دوره هاي تكميلي تخصصص پزشكي (فلوشيپ ) خارج از كشور

چگونگي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) پزشكي دانشگاهها ي خارج از كشور بر اساس معيارهاي زير انجام مي پذيرد:

معيارهاي ارزشيابي :

      معتبر بودن دانشگاه و مركز آموزشي محل تحصيل دوره آموزش تكميلي تخصصي پزشكي (فلوشيپ) بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

      مرتبط بودن عنوان رشته تكميلي تخصص پزشكي (فلوشيپ ) طي شده با عنوان مقطع تحصيلي (رشته تخصصي بورد) قبلي متقاضي، طبق ضوابط و مقررات دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

      طول و محتواي برنامه هاي آموزشي رشته تحصيلي

      سمت متقاضي در طي دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ)

 اصل مهم: بررسي و ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان دوره هاي تكميلي تخصصي پزشكي (فلوشيپ) منوط به انجام ارزشيابي مقطع دوره تخصصي پزشكي متقاضي و در نتيجه ارائه گواهي فراغت از تحصيل در مقطع تخصصي (بورد) بعنوان پيش نياز رشته مربوطه مي باشد. طول مدت دوره تكميلي مورد قبول حداقل 12 ماه آموزش تمام وقت مي باشد.

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *