نظام‌ آموزشی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ کشور بلاروس

نظام‌ آموزشی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ کشور بلاروس
نظام‌ آموزشی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ کشور بلاروس

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه

هاي‌ کشور بلاروس

تحصيلات‌ پیش از دانشگاه‌

تحصيلات دانشگاهي

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی
فهرست دانشگاهها ی کشور بلاروس

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور بلاروس

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های  کشور بلاروس

‌‌تحصيلات‌پيش‌از دانشگاه‌

‌ ‌ دوره آموزش ابتدايي در كشور بلاروس 9 سال به طول مي انجامد. دانش آموزان سپس مي توانند در دبيرستان هاي متوسطه به مدت 2 سال تحصيلات خود را ادامه دهند و ديپلم دبيرستان دريافت نمايند و يا در مدارس حرفه اي يا مؤسسات آموزشي غير دانشگاهي به مدت 3 سال ادامه تحصيل داده، ديپلم دريافت نمايند. دانش آموختگان دبيرستان هاي متوسطه مجاز به ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالي مي باشند.

 

▲بازگشت به اول صفحه

 

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

آموزش عالي در كشور بلاروس توسط مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي ارائه مي شود. مراکز آموزش عالی دولتی برای متقاضیانی که در آزمون ورودی پذیرفته شوند، رایگان است. تمامی مراکز آموزش عالی غیر دولتی، شهریه دریافت می نمایند. آموزش عالي در كشور بلاروس تحت نظارت وزارت آموزش و علوم مي باشد. در كشور بلاروس سه سطح آموزش عالي وجود دارد: 1) دوره كارشناسي؛ 2) دوره كارشناسي ارشد و ديپلم تخصصي؛  3) دوره نامزد علوم (سطح اول و برابر با دوره Ph.D.) و دوره دكتراي علوم (سطح دوم، بالاترين درجه علمي كشور)

 

▲بازگشت به اول صفحه

 

دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

 1. Bakalavr (Bachelor): شامل حداقل 4 سال تحصيل در مؤسسات آموزش عالي.
 2. Magistr (Master), Specialist Diploma: مدرك Magistr شامل 1 الی 2 سال تحصيل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پايان نامه و گذراندن امتحانات نهايي مي باشد. مدرك Specialist Diploma به دو طريق ارائه مي شود: حداقل يك سال تحصيل پس از دوره Bakalavr و يا 5 الي 6 سال تحصيل پيوسته پس از ديپلم دبيرستان. مدرك Specialist Diploma نشاندهنده يك تخصص حرفه اي است و دارندگان اين مدرك مجاز به فعاليت در مشاغل تخصصي و ادامه تحصيل در دوره دكتري مي باشند. اين مدرك پس از اتمام تحصيلات، دفاع از پايان نامه، و گذراندن امتحانات نهايي به دانش آموختگان ارائه مي شود.
 3. Kandidat Nauk و Doctor Nauk:

3-1 Kandidat Nauk (Ph.D.): شامل حداقل 3 سال تحصيل با داشتن مدرك Specialist Diploma يا Magistr (Master). دانشجويان در اين دوره با روش هاي مختلف تحقيق و آموزش آشنا مي شوند و در برخي دروس رشته مربوط امتحان مي دهند. پس از تهيه رساله دكتري و دفاع از آن، مدرك Kandidat Nauk به دانش آموختگان ارائه مي شود.

3-2. Doctor Nauk: اين دوره طول مشخصي نداشته و پس از دوره Kandidat Nauk می باشد و با دفاع از رساله به اتمام مي رسد. اين دوره در بسياري از كشورهاي ديگر معادلي ندارد.

▲بازگشت به اول صفحه

 

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي صادره از دانشگاه های گروه یک‌

 1. ‌مدرك Bakalavr (Bachelor) با حداقل 4 سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر به شرط دارا بودن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي با معدل حداقل 14 در رشته همگن “كارشناسي” ارزشيابي مي شود.

 

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر 2008 باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود.

 

 1. مدرك Magistr با حداقل 1 الي 2 سال تحصيل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي معتبر با معدل حداقل 13 در رشته همگن “كارشناسي ارشد” ارزشيابي مي شود.

 

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي ارشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر 2008 باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود.

 

 1. مدارك Specialist Diploma با حداقل 5 الي 6 سال تحصيل پيوسته به شرط دارا بودن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي و یا 1 الی 2 سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي معتبر، پس از بررسي علمي كه شامل آزمون كتبي است، در صورت موفقيت “كارشناسي ارشد” ارزشيابي مي شود.

 

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غيرحضوري در مقطع كارشناسي ارشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر 2008 باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود.

 

 1. مدرك Kandidat Nauk با حداقل 3 سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر با معدل حداقل 15 در رشته همگن و ارائه دو مقاله علمي از رساله دكتري در نشريات علمي- پژوهشي معتبر “دكتري” ارزشيابي مي شود.

 

تبصره 4-1: مدرك Doctor Nauk با توجه به ماهيت دوره و برگزاري آن پس از دوره Kandidat Nauk قابل ارزشيابي نيست.

 

تبصره 4-2: مدارك تحصيلات غيرحضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از نوامبر 2008 باشد) “غيرقابل ارزشيابي” خواهد بود.

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي صادره از دانشگاه های گروه دو‌

‌1. مدارك‌Bakalavr  صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌ است، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان رسمي تحصيل و یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، در صورت‌ موفقيت‌ “كارشناسي” ارزشيابي‌ مي‌شوند.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، “غير قابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است. در خصوص آن دسته از متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي كه به صورت غير حضوري اقدام به اخذ گواهي شروع به تحصيل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در كشور محل تحصيل حضور يافته‌اند، تعداد واحدهاي لازم جهت اخذ آزمون توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.

2.مدارك‌Magister/Specialist Diploma   صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتواي‌ دروس‌ دانشگاهي، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصيل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان تحصیل و زبان پايان نامه یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، در صورت موفقیت “كارشناسي ارشد” ارزشيابي‌ مي‌شوند. در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارك كارشناسي ارشد پيوسته نيز اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد الزامي است. همچنين چنانچه متقاضي با ارائه تقاضاي كتبي، خواستار ارزشيابي مدرك Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ “کارشناسی” باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنين حالتي، متقاضي نمي تواند بعداً تقاضايي براي بررسي مدارك خود در سطح كارشناسي ارشد ارائه نمايد.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي ارشد چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، “غير قابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است. در خصوص آن دسته از متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد كه به صورت غير حضوري اقدام به اخذ گواهي شروع به تحصيل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در كشور محل تحصيل حضور يافته‌اند، تعداد واحدهاي لازم جهت اخذ آزمون توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.

‌3. مدارك (Ph.D.) Kandidat Nauk كه شروع تحصيل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمي‌ـ ‌پژوهشي، منتشره در كشورهاي غيراز كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسي و ارزشيابي است. ضمناً رساله دكتري بايد توسط شخص متقاضي (نه از طريق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره  3-1: هر مقاله بايد داراي شرايط ذيل باشد:

 • در زمان تشكيل پرونده ارزشيابي به چاپ رسيده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمايه بين المللي داشته باشند ـ احصاء نمي شود).
 • دانش آموخته مؤلف اصلي آن باشد .
 • موضوع آن هم راستا با رساله دكتري باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هيات علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضي احراز خواهد شد.

تبصره 3-2: چنانچه تاريخ شروع به تحصيل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه هاي کشور ياد شده در مقطع دكتري منوط به ارائه حداقل يك مقاله كامل علمي (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشريات علمي- پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ و داراي نمايه (Index) بين المللي با رعايت شرايط مندرج در تبصره 3-1 مي باشد.

٭ چاپ مقاله در نشريات علمي پژوهشي داراي نمايه (Index) بين المللي و ضريب تأثير (Impact Factor) منتشره در كشورهاي فدراسيون روسيه، جمهوري اوكراين، لهستان، روماني، بلغارستان، جمهوري چك، اسلواكي، اسلووني، لتوني و ليتواني، مشروط به اين كه متقاضي، دانش آموخته كشور منتشر كننده نشريه نباشد نيز بلامانع است.

تبصره 3-3: مدارك تحصيلات غيرحضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) “غير قابل ارزشيابي” خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است. در خصوص آن دسته از متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع دكتري كه به صورت غير حضوري اقدام به اخذ گواهي شروع به تحصيل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در كشور محل تحصيل حضور يافته‌اند، علاوه بر لزوم انتشار حداقل يك مقاله برگرفته از رساله دكتري در نشريات علمي- پژوهشي داراي نمايه بين المللي منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه (وفق ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي مقطع دكتري با تاريخ شروع به تحصيل قبل از نوامبر 2008 – تبصره 3-2)، احراز توانمندي‌هاي علمي- پژوهشي و حرفه اي اين دسته از متقاضيان از طريق اخذ آزمون جامع و يا برگزاري جلسه دفاعيه الزامي است.

‌تبصره3-4‌: دانشجويان‌ بورسيه‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ در گزينش‌هاي‌ علمي‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصيل‌ تحت‌ نظارت‌ علمي‌ اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارايه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نيستند.

منظور از نظارت‌ علمي، ارايه‌ گزارش‌ منظم‌ پيشرفت‌ علمي‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مسكو یا بلاروس (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصيل‌ دكترا) و تأييد دنشگاه محل خدمت است.

تبصره3-5‌: مدارك‌ موضوع‌ بندهاي‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هايي‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذيل آورده‌ نشده‌ است‌ نيز به‌ شرط‌ آنكه‌ تاريخ‌ اتمام‌ تحصيلات‌ قبل‌ از ژانويه‌ 2002 ميلادي‌ باشد بر اساس‌ معيار مذكور در همان‌ بندها بررسي‌ و ارزشيابي‌ مي‌شوند.

‌4. مدارك‌ تحصيلي‌ رشته‌ زبان‌ روسي‌ از دانشگاه‌هاي‌ معتبر گروه دو بلاروس‌ در صورت‌ رعايت‌ ساير ضوابط، از طريق‌ بررسی کیفی (اخذ آزمون در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، درخواست انتشار مقاله در مقطع دکتری)‌ قابل‌ بررسي‌ مي‌باشد.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *