الفبای سیریلیک

  الفبای روسی از 33 حرف تشکیل شده است. شامل: 10 مصوت (یعنی حروفی که برای تلفظشان از حنجره و تا حدودی لب ها کمک گرفته می شود.)] نقشه پراکندگی الفبای سرلیک در جهان.کشورهای سبز تیره خط سرلیک در آنها تنها خط رسمی است و در سبزهای روشن یکی از خطهای رسمی است.