ضوابط و مراحل ارزشيابي رشته داروسازی

       1- مغايرت مصوبات جلسات پانزدهم و شانزدهم شوراي آموزش داروسازي با مصوبات شوراي دبيران و شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ، در جلسه آینده شوراي آموزش داروسازي و تخصصي اصلاح شود.

راه اندازی دوره دندانپزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس