شرایط بورسیه تحصیلی برای بلاروس

  الف ـ تمديد بورسهاي بلند مدت: 1- ارائه موافقت دانشگاه ياموسسه علمي محل تعهد خدمت بورسيه در كشور      2- ارائه گواهي دانشگاه محل تحصيل در خارج از كشور مبني بر گزارش آخرين وضعيت تحصيلي دانشجو و دلايل درخواست و ضرورت تمديد و زمان اتمام تحصيل دانشجو      3- درخواست دانشجو با ارسال گزارش كامل وضعيت […]