هزینه های خورد وخوراک و زندگی در شهر مینسک بلاروس

هزینه های خورد وخوراک و زندگی در بلاروس : بطور متوسط 130 تا200دلار در ماه است.البته دانشجويانی هستند که با 120دلار نيز زندگي مي كنند.